Przejdź do treści Przejdź do menu

REKRUTACJA

Dotyczy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

 

Do   publicznego   przedszkola   przyjmuje   się   kandydatów   zamieszkałych   w   Bielsku-Białej.  W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Postępowanie  rekrutacyjne  na  rok  szkolny  2022/2023  rozpoczyna  się  1  marca  2022  roku  i prowadzone jest na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola  po raz pierwszy.

 

Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat urodzeni w latach 2017 - 2019 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 6 lat urodzeni w 2016 roku mają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Na wniosek rodziców mogą też rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Kandydaci urodzeni w latach 2014 – 2015 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontynuować wychowanie przedszkolne po uzyskaniu odroczenia od obowiązku szkolnego.

 

Kandydaci  zamieszkali  poza  obszarem   Bielska-Białej   mogą   ubiegać   się   o   przyjęcie   do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego  przedszkole  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami.  Dotyczy  to również kandydatów 2,5 letnich (urodzonych do końca lutego 2020 roku).

 

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola znajduje się pod adresem: https://bielsko- biala.nabory.pl. Również pod tym adresem znajdują się: oferty każdego przedszkola wraz z liczbą wolnych miejsc, opis lokalizacji oraz szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, na każdym jego etapie.

UWAGA!

System wraz z wnioskiem do wypełnienia dostępny będzie w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 1  marca  2022  roku  o  godz.  9.00.  W  przypadku  problemów  z  dostępem  lub użytkowaniem systemu w każdym przedszkolu udzielana będzie pomoc techniczna. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

 

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego nie dotyczy kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych i specjalnych.  W  tym  przypadku  postępowanie  prowadzone  jest na odrębnych zasadach  w  każdym  przedszkolu,  w  którym  takie  oddziały  funkcjonują:  Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej, Przedszkole Integracyjne nr 2 w Bielsku-Białej oraz Przedszkole nr 38 z Oddziałami Specjalnymi w Bielsku-Białej. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

W  tabelach   poniżej   znajdują   się   obowiązujące   w   tegorocznym   postępowaniu   rekrutacyjnym i uzupełniającym terminy oraz kryteria pierwszeństwa. Do wglądu dostępne są również akty prawa miejscowego dotyczące tego postępowania.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego - uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do

systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i zasadami postępowania, wypełnianie, drukowanie wniosku).

1 marca

2022

 

godz. 9.00

22 marca

2022

 

godz. 15.00

1 czerwca

2022

 

godz. 9.00

9 czerwca

2022

 

godz. 15.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami

potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

1 marca

2022

 

godz. 9.00

23 marca

2022

 

godz. 15.00

1 czerwca

2022

 

godz. 9.00

10 czerwca

2022

 

godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną, składanie dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte

w oświadczeniach na żądanie komisji rekrutacyjnej.

1 marca

2022

 

godz. 9.00

31 marca

2022

 

godz. 15.00

1 czerwca

2022

 

godz. 9.00

17 czerwca

2022

 

godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1 kwietnia 2022

 

godz. 13.00

20 czerwca 2022

 

godz. 13.00

 

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia.

4 kwietnia

2022

 

godz. 9.00

15 kwietnia

2022

 

godz. 13.00

21 czerwca

2022

 

godz. 9.00

27 czerwca

2022

 

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych

i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

15 kwietnia 2022

 

godz. 15.00

27 czerwca 2022

 

godz. 15.00

Postępowanie     rekrutacyjne     prowadzone     jest     dwuetapowo,     w    oparciu     o    kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym, nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

 

 I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

 

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1])

Wartość kryterium w punktach[2]

Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

 

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

 

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

 

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

 

 

128

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

128

 

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ

 

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium [5])

Wartość kryterium w punktach[6]

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - oświadczenie

64

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola - oświadczenie

 

32

Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 w Bielsku-Białej realizujących innowację o charakterze żywieniowym) - oświadczenie

 

16

Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) zatrudnieni są             w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie stacjonarnym - oświadczenie

 

 

8

Kandydat, który w roku rekrutacji uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku- Białej - oświadczenie

4

Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - oświadczenie

 

2

 

  • Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez
  • Kryteria ustawowe mają jednakową wartość
  • Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej
  • Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
  • Wszystkie kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem
  • Kryteria lokalne mają różną wartość.

 

Dokumenty do wglądu:

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2392.2021.ES PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023, do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XIV/303/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XXVI/484/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym

do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała