Przejdź do treści Przejdź do menu

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE W ODNIESIENIU DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 1. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

  Jest to umiejętność, pozwalająca wyrazić swoje zdanie, uczucia i myśli. Jest niezbędna do codziennej komunikacji zarówno w środowisku przedszkolnym jak i poza nim.

   

  Dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno, za pomocą języka mówionego, wyrazić swoje zrozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w otoczeniu. Ma posiadać umiejętność odpowiadania na pytania jak również z własnej inicjatywy opowiadać o zdarzeniach i własnych obserwacjach.

   

  Przykładowe działania przedszkola:

   

  • słuchanie utworów literackich
  • nauka wierszyków – ćwiczenia pamięci odtwórczej
  • wypowiedzi kierowane i spontaniczne
  • zabawy paluszkowe , zabawy z elementami dramy

  • comiesięczne wizyty pracownika książnicy Beskidzkiej
  • prowadzenie zabaw logopedycznych – oddechowych, logorytmicznych i artykulacyjnych
  • wsparcie logopedyczne dzieci najbardziej potrzebujących
  • ćwiczenia grafomotoryczne
  • kontakt z żywym słowem – przedstawienia, teatrzyki
  • codzienny kontakt z literaturą – kąciki książek
  • ćwiczenia analizy wzrokowo – słuchowej
  • realizacja innowacji logopedycznej 2. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

  • używanie zwrotów w języku angielskim w sytuacjach codziennych
  • śpiewanie piosenek, nauka wierszyków
  • uczestniczenie w dniach języka angielskiego
  • gry i zabawy ruchowe
  • historyjki obrazkowe
  • słuchanie opowiadań
  • oglądanie filmów edukacyjnych

   W dzisiejszych czasach posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne. Działania przedszkola w tej sferze, mają na celu oswoić dziecko z językiem obcym.

    

   Poprzez zabawy i sytuacje codzienne, wprowadzone zostają proste zwroty i komunikaty. Przez zabawę i naukę dziecko ma dostrzec korzyści , wynikające z posługiwania się językiem obcym.

    

 3. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO- TECHNICZNE

Pamiętajmy , że matematyka to nie tylko cyferki. Rozwój kompetencji matematycznych jest bardzo istotny.  Dzięki rozwojowi myślenia matematycznego dzieci poszerzają swoją wiedzę oraz potrafią wykorzystać nabyte umiejętności w wielu sferach m.in.: orientacji przestrzennej, logicznym myśleniu, klasyfikacji czy następstwie czasu.

Kompetencje naukowo – techniczne to nic innego jak umiejętności pozwalające na eksperymentowanie, majsterkowanie, sprawdzanie i  powtarzanie. Te wszystkie czynności mają dać dziecku zdolności do odkrywania i poszerzania swojej wiedzy, by mogło czuć się swobodnie w świecie szeroko rozumianej przyrody.

 

Przykładowe działania przedszkola:

 

 • przeliczanie
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • kształtowanie orientacji przestrzennej
 • klasyfikowanie
 • pomiary długości
 • rozszerzanie zakresu liczenia
 • wprowadzanie rytmów
 • prowadzenie eksperymentów
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • organizacja dni matematycznych
 • obserwacja zjawisk atmosferycznych
 • zabawy poznawcze z użyciem lupy i mikroskopu

 

 

           4. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

 

W obecnych czasach istotne jest delikatne i kontrolowane wprowadzanie dzieci w przestrzeń wirtualną. Dziecko ma podejmować aktywność poznawczą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Należy jednak pamiętać, by świat wirtualny nie przysłonił dziecku świata realnego.

 

Przykładowe działania przedszkola:

 

 • wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnej, m.in.: magnetofon, rzutnik, laptop)
 • korzystanie z Internetu – oglądanie filmów i prezentacji edukacyjnych

realizacja innowacji i przedsięwzięcia z kodowania i programowania

 

 

         5. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

 

Dziecko w wieku przedszkolnym zdobywa umiejętność uczenia się poprzez szereg sytuacji i doświadczeń własnych, zarówno tych kierowanych przez nauczyciela, jak i w działalności swobodnej. W przedszkolu dziecko przygotowywane jest do formy nauki indywidualnej i grupowej. Nauczyciele wprowadzają różne style uczenia się, by jak najlepiej przygotować dziecko do nauki szkolnej.

 

Przykładowe działania przedszkola:

 

 • realizowanie wszystkich obszarów podstawy programowej
 • rozwijanie na zajęciach umiejętności obserwacji
 • rozwijanie umiejętności analizy sytuacji i wyciągania wniosków
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia grupowe

 

 

 1. KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

 

Człowiek jest istotą społeczną, a podstawową komórką społeczną jest rodzina. Pełni ona kluczową rolę w całym życiu jednostki. Dziecko uczęszczające do przedszkola, ma za zadanie wyjść poza sferę rodziny. Jest to kluczowe doświadczenie, pozwalające na zdobywanie kompetencji społecznych i ułatwiające dziecku późniejsze odnalezienie się w świecie i swobodne nawiązywanie relacji międzyludzkich. W przedszkolu dziecko zachęcane jest do interesowania się otoczeniem, zarówno tym domowym jak i przedszkolnym, by chętnie podejmowało działania na rzecz wspólnego dobra.

 

Przykładowe działania przedszkola:

 

 • kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych podczas codziennego pobytu dziecka w przedszkolu
 • tworzenie kodeksów przedszkolaka
 • zapoznanie z prawami dziecka
 • poznanie symboli narodowych
 • nauka patriotyzmu poprzez obchody Dnia Niepodległości i Dnia Uchwalenia Konstytucji 3 maja
 • udział w akcjach charytatywnych
 • rozbudzanie zainteresowania historią miasta i ojczyzny
 • wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznej

 

 

 1. INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości rozwijane są we wszystkich działaniach przedszkola: edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Nauczyciele stwarzają warunki, by dziecko mogło samodzielnie odkrywać świat, doświadczać i eksperymentować.

 

Przykładowe działania przedszkola:

 

 • codzienne zabawy w kącikach zainteresowań, w ogrodzie przedszkolnym i na sali gimnastycznej
 • zachęcanie do gier zespołowych
 • prowadzenie eksperymentów i doświadczeń
 • rozwijanie poczucia współodpowiedzialności poprzez działania w parach lub grupach
 • zajęcia plastyczne, kulinarne, sportowe

 

 

 1. ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

 

Ta kompetencja rozwijana jest poprzez wyrażanie swoich emocji i doświadczeń w wielu środkach ekspresji, takich jak : muzyka, sztuka teatralna i literatura. W przedszkolu dziecko uczy się nie tyko odtwarzać rzeczywistość związaną z kulturą, ale również samo eksperymentuje ruchem, dźwiękiem, grafiką, rytmem i głosem.

 

Przykładowe działania przedszkola:

 

 • codzienne rysowanie, malowanie, taniec i śpiew
 • wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych
 • udział w przedstawieniach przedszkolnych
 • udział w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych
 • udział w koncertach i teatrzykach
 • udział w zajęciach logorytmiki
 • wystawy prac dzieci