Przejdź do treści Przejdź do menu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

6.30 - 8.00   

Schodzenie się dzieci , rozmowy indywidualne z dziećmi oraz z ich opiekunami, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kończenie prac z dnia poprzedniego

8.00 - 8.40

Zabawy swobodne oraz zabawy dowolne w kącikach zainteresowań , tworzenie okazji do rozmów indywidualnych . Oglądanie książek, czasopism, rozwiązywanie zagadek i łamigłówek, podejmowanie gier i zabaw dydaktycznych. praca indywidualna o charakterze wyrównawczym i stymulacyjnym. Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie

Zabawa ruchowa o wielostronnym ruchu, ćwiczenia poranne – grupy starsze

Mycie rąk–przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów

8.40 - 9.00

Śniadanie - wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, czuwanie  nad prawidłowym  spożywaniem posiłków.

9.00 - 12.00

Zajęcia organizowane z całą grupą oraz zajęcia  w małych zespołach(grupa najmłodsza) - wspieranie  wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju -  zgodnie z podstawą programową, poznawanie języka nowożytnego

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę - zabawy dowolne, tematyczne, dydaktyczne.  Pobyt  w ogrodzie przedszkolnym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe; wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, rozmowy indywidualne, swobodne zabawy dzieci, kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie (Stwarzanie sytuacji mobilizujących dzieci do wysiłku umysłowego ze szczególnym uwzględnieniem troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci)

Przygotowanie do obiadu

12.00 -12.30

Obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw. Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach, pełnienie dyżurów przez dzieci

12.30 –14.30

 

Uzupełnienie i utrwalenie poznanych treści, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, swobodne zabawy dzieci ,wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne; ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.; zabawy ruchowe; zabawy konstrukcyjne; zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową; zabawy kołowe; zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne

Przygotowanie do leżakowania - próby samodzielnego zdejmowania odzieży, nabywanie umiejętności rozpinania i zapinania guzików (grupy młodsze) Organizowane zajęcia  relaksacyjno-wyciszające. zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali (słuchanie bajek, muzyki) lub w ogrodzie.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach i zdolnościach. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Praca z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, zabawy ruchowe, integracyjne.

2 x w tygodniu po 30 min.  zajęcia religii (rzymsko-katolickiej).

 

14.30-14.45

Podwieczorek (wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole). Uczestnictwo   przy nakrywaniu do stołów i sprzątaniu po posiłku – pełnienie dyżurów przez dzieci. 

 

Do 16.30

Zabawy integrujące grupę, omawianie wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci do domu. Rozmowy z rodzicami - przekazywanie informacji  o dziecku.

(Indywidualnie zgodnie z deklaracjami i potrzebami rodziców)