Przejdź do treści Przejdź do menu

PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE CZYTELNICZE

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"Celem przedsięwzięcia jest zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, a także budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną. Ponadto przedsięwzięcie ma na celu przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, propagowanie praw dziecka, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci, kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, jak również promocja przedszkola, rozwijanie współpracy między nauczycielami. "SPOSÓB NA NUDĘ - ŚWIĘTOWANIE DNI NIETYPOWYCH"

PRZEDSIĘWZIĘCIE ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ I POSZERZAJĄCE HORYZONTY PRZEDSZKOLAKÓWPrzedsięwzięcie „Sposób na nudę – świętowanie dni nietypowych” powstało z myślą o rozwijaniu kreatywności, wyobraźni i wiedzy ogólnej dzieci w wieku przedszkolnym. Kalendarz obfituje w wiele ciekawych świąt, jedne z nich są dla dzieci dobrze już znane, inne nieco mniej. I właśnie tych nieznanych i nietypowych świąt dotyczy przedsięwzięcie. Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwala na uatrakcyjnienie pracy z dziećmi, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi przedszkolaków, pozwala twórczo i kreatywnie działać. Podczas zajęć wynikających z przedsięwzięcia stwarzamy sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia, rozwijamy aktywność językową, ruchową i twórczą dzieci, a także kształtujemy kompetencje kluczowe przedszkolaków i poszerzamy ich horyzonty.


PRZEDSIĘWZIĘCIE KULINARNE 

ALE DANIE ! – PRZEDSZKOLNE GOTOWANIE

 

Przedsięwzięcie „Ale danie! - przedszkolne gotowanie ” jest propozycją działań edukacyjnych dla dzieci ze wszystkim grup wiekowych, uwzględniającą podział na dwa stopnie trudności.   Przez praktyczne działania  dzieci mają możliwość wyrabiać w sobie umiejętności oraz nawyki życia codziennego, uczyć się dokładności wykonywania zadań, wyrabiać nawyk odpowiedniego posługiwania się sztućcami, a przede wszystkim zdobyć wiedzę - co jeść, aby być zdrowym.


MOWA - RUCH - RELAKS

Oddziaływania profilaktyczne w zakresie mowy dziecka w wieku przedszkolnym


Opis i założenia innowacji

Wiek przedszkolny, to okres swoistej mowy dziecięcej, czas intensywnego kształtowania się mowy i języka dziecka. W tym okresie usprawniają się funkcje oddechowo-połykowe, rozwijają się procesy orientacyjno – poznawcze, wykonawcze i emocjonalno – społeczne oraz motoryka. Właśnie prawidłowy rozwój funkcji spostrzeżeniowych, uwagi pamięci, rozwój umysłowy, motoryczny i emocjonalny kształtują prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Każde dziecko w okresie przedszkolnym powinno usprawnić stronę artykulacyjną, gramatyczną i leksykalną mowy, powinno sprawnie komunikować się z dorosłymi i rówieśnikami, wyrażać swoje potrzeby i stany emocjonalne. Jest to konieczne do osiągnięcia gotowości szkolnej.

Proponowane zajęcia nie zastąpią terapii logopedycznej dzieciom, będą jednak doskonale stymulowały językowe umiejętności.

Ponadto

Działania nauczycieli będą polegały na:

  • prowadzeniu ćwiczeń kształtujących mowę dziecka: oddechowych, słuchowych, logorytmicznych, usprawniających motorykę narządów mowy, artykulacyjnych,
  • stymulowaniu rozwoju psychoruchowego poprzez prowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową, ruchową, dotykową, węchową i słuchową, orientację przestrzenną,
  • prowadzeniu zabaw tematycznych i grupowych zabaw logopedycznych
  • eliminowaniu trudności zakłócających proces adaptacji,
  • kontrolowaniu i korygowaniu sposobu żucia i połykania pokarmów,
  • współpracy z rodzicami i specjalistami.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ - PROGRAMOWANIE, KODOWANIE "MASTER OF CODING"

 

Edukacja „informatyczna” w przedszkolu rozwija u dzieci umiejętność logicznego myślenia, kształtuje wyobraźnię przestrzenną, wprowadza dzieci w cyfrowy świat, przygotowuje dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, rozwija umiejętność praktycznego stosowania kompetencji. Codzienna rzeczywistość stawia przed nami coraz trudniejsze wyzwania co skłania do poszukiwania rozwiązań dostosowanych do bieżących potrzeb. Aby swobodnie poruszać się we współczesnym świecie dzieci muszą stawać się coraz bardziej twórcze, błyskotliwe. Urozmaicanie działań edukacyjnych jest zachętą dla dzieci do ich podejmowania, wtedy matematyka niepostrzeżenie staje się przyjemna i jest impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań.

Założenia innowacji obejmują:
- rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez spontaniczne działania
- nabywanie wiadomości i ćwiczenie umiejętności praktycznych
- kształtowanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych, samodzielnego i aktywnego rozwiązywania zadań
- tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych
- rozwijanie kojarzenia i logicznego myślenia, spostrzegawczości, pamięci, koncentracji uwagi
- doskonalenie umiejętności organizowania pracy własnej lub w grupie
- rozwijanie odporności emocjonalnej
- poszerzanie zakresu słownictwa w języku angielskim.


„Z KULTURĄ MI DO TWARZY” PROJEKT OGÓLNOPOLSKI POD PATRONATEM

MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.Założeniem projektu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Cele projektu:

-promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

-rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

-współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

-wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

-kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

-kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

-zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.„DZIECI UCZĄ RODZICÓW” - PROJEKT ORGANIZOWANY PRZEZ

CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO.
Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań. Dlatego też tematyka zajęć jest bardzo szeroka. Dzieci dowiedzą się jak być bezpiecznym w przedszkolu, w ruchu drogowym, korzystając z internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku. Ekologia? Ważna sprawa! Dzieci poznają jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem. Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, co najmłodsi będą znać. Sport? Sport to zdrowie.

Każdy przedszkolak jak bezpiecznie ćwiczyć się dowie.

Ogólnopolska akcja ma również na celu kształtować więzi rodzinne. Po zajęciach, dzieci dostaną zadanie, by nauczyć rodziców, czego się dowiedzieli na zajęciach.PROJEKT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
By zachęcić dzieci do większego zainteresowania nauką języków obcych, nasze Przedszkole nawiązało współpracę z Przedszkolem z Rumunii. Grupa V i VI reprezentować nas będzie w projekcie "Frendship is about meaning, not words". Projekt ma na celu nie tylko zwiększyć zainteresowanie językiem angielskim, ale również otwarcie dzieci na poznanie innych kultur, tradycji i obyczajów. Chcemy by Przedszkolaki otworzyły swoje umysły i serca na świat. Zachęcamy do współpracy w projekcie wszystkie Dzieci i Rodziców. Szczegóły u nauczycielek w grupie i koordynatora projektu, którym jest Pani Ola.
"KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE" - PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

Projekt ma na celu wprowadzanie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi.Ma zaspokajać naturalną potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.

A przede wszystkim wyzwalać ekspresję twórczą i naturalną kreatywność dzieci.


 


PROJEKT "ZDROWO JEM,WIĘCEJ WIEM"

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.